شروع

از جائی که هستید و با هر ابزاری که دارید کارتان را شروع کنید . ابزارهای بهتر در

طول راه پیدا خواهد شد .

دیل کارنگی.

/ 0 نظر / 2 بازدید