مدیر موفق

به پایان رساندن کارها همواره برای مدیران موضوعی است که اگر انجام شود ، موفقیت آنها

حتمی خواهد بود .

مدیر  یک  سازمان  وقتی توانمندیهایش مشخص می شود که  بتواند از تمام  استعدادهای

موجود به نحو احسن استفاده نماید .

/ 0 نظر / 13 بازدید