تحقق اهداف

برای تحقق هر یک از اهداف خود زمان مشخصی را در نظر بگیرید .

بزرگترین اهداف یکماهه ، سه ماهه و یکساله خود را مشخص کزده و برای رسیدن به

آنها برنامه ریزی کنید .

آنتونی رابینز

/ 0 نظر / 11 بازدید