مراحل یک تصمیم گیری صحیح

1- تصمیمی که باید اتخاذ شود دقیقا تعریف کنید .

2- موقعیتی که تصمیم باید در آن گرفته شود مجسم کنید .

3- انتخابها را شناسایی کرده و آنها را بنویسید .

4- نتیجه هر انتخاب را دقیقا ارزیابی کنید .

5- انتخابها را اولویت بندی کنید .

6- بهترین مورد را انتخاب کنید .

7- در صورت تردید داشتن ، مجددا تصمیمتان را بازنگری کنید .

8- انتخابتان را عملی کنید .

/ 0 نظر / 11 بازدید